นโยบายการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2564

ประกาศฉบับที่1 - วันที่ 11 พฤศจิกายน2563

ประกาศฉบับที่ 2 - วันที่ 13 มกราคม 2564

นโยบายการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพม.นครสวรรค์ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ในเขตบริการสัดส่วนการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2564

รั