รวมสาระข้อมูล ของกลุ่ม แจ้งเพื่อทราบทางเว็บไซต
งานด้านบริหารบุคคล

- คู่มือ การแต่งกายในราชพิธี (แก้ไขแล้ว)

*กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ช่วง ตค. 2562


** บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สพม.42
*แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ / id plan
*แบบรายงานการขอเลื่อนเงินเดือนครูและลูกจ้างประจำ
**แบบบันทึกข้อตกลง ผอ.รร. กับ ครูสายผู้ส
อน
-รายละเอียดเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกบุคคลเข้ากรอบอัตรากำลัง
ตาม มาตรา 38ค.(2)

-วีดีทัศน์
ก ารประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
( ว.21/2561)และ อื่นๆ

-ดาวน์โหลด แนวทางการพิจารณา
การขออนุญาตไปต่างประเทศ
และ แบบฟอร์ม คำร้อง
ขออนุญาตไปต่างประเทศ

งานด้านดูและช่วยเหลือนักเรียน / ลูกเสือ

เว็บไซต์โรงเรียนในระบบ E-MIS
เอกสารเกี่ยวกับ PISA
ตัวอย่างข้อสอบ PISA
Power point การประชุม PISA ปี2561 รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 และม.6 (ค่าเฉลี่ย)
ภาพรวมผลการสอบ O-NET ชั้นม.3และ ม.6 ปี 2559และ2560
รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นม.3 (ภาพรวมการพัฒนา) ปี2560-2561
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนฯในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 6 วิชา
คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วย
1.สิทธิของบุคคล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนรู้
2.สิทธิขององค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้

3.สิทธิขององค์กรวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้

สถิติการประสบเหตุของนักเรียน และการการให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัว
ของนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -พฤษภาคม 2564

งานด้านแผนงาน และการติดตามต่างๆ

E-Mes62 เข้าระบบติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 / ปี2561
ประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพม.42 ( เอกสาร 3 ภาษา )
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2560
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2561
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ สพม.42 ปี2562
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560
แบบ ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
แบบ ติดตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่(ค้างคืน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือตัวชี้วัดฉบับสมบูรณ์ ปี2561
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
แผนการปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปีงบประมาณ 2562...... ( QR Code)
ปฎิญญาเขตสุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ประจำปี 2561

นโยบาย สพฐ. 2563
แผนปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 สพฐ.
แผนปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปี 2563(ปรับใหม่)
งานด้านข้อมูลสารสนเทศต่างๆ

ช้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Mannegement Center )DMC
งานทะเบียน วัดผล SGS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบรืหารการศึกษา EMIS
ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA
Web Service สทศ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รายงานนักเรียนรวม รวมโรงเรียน แยกตามประเภทความพิการ ปี2561
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ ปี2562
รายงานข้อมูลนักเรียน แยกตามลำดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ปี2562
รายงานข้อมูลนักเรียน แยกตามลำดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ปี2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
42 . . . . . . . . ( QR Code )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
. . . . . . . . ( QR Code )
รวมเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

รายงาน การจัดการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี 2563 ( ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)

งานวัดและประเมินผลการศึกษา

Web Page กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา (คลิกเพื่อเข้าชม)


รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.3 และชั้น ม.6

งานประเมินความพึงพอใจ

คู่มือประชาชน (คลิกดาวน์โหลด)

แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้รับบริการ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563.(สพม.42) ( คลิก เข้าตอบแบบสอบถาม )
คู่มือการประเมิน ITA Online ปี 2563 (ฉบับของเขตพื้นที่การศึกษา)
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ

-แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการ
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปี 2563
...................... (คลิก เข้าตอบแบบสอบถาม)


งานอื่นๆ

ระบบ Obec Content Center
แหล่งค้นหา สื่อ เรียนรู้ ข้อมูลต่างๆสำหรับ ครู นักรียน ศึกษานิเทศ
ก์ฯ
KM LIBRARY หิ้งหนังสือ
ช่องทางการร้องเรียน
ถึง สพม.42 งานนิติกร
056 -228849
056-221395
 
สพม. นครสวรรค์
www.sawan.obec.go.th