วันที่ 30 กันยายน 2564
คณะผู้บริหาร,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีและร่วม แสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระ
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ
นาง สุรางค์ แย้มจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ครบ เกษียนอายุราชการ
ในวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 09.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 27-28
กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวmu
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันที่ 21 กันยายน 2564 09.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เข้าร่วมการประชุม ร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขตในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องรวมใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 15 กันยายน 2564 09.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 โดยมีการแจ้งข้อราชการ
นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมด้วย
การ มอบรางวัล “ครูดีในดวงใจ” โดยมีการประชุมแบ่งเป็น 2 ห้องประชุมเพื่อรักษามาตรการ
ความปลอดภัยตาม ศบค. กำหนด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมร่วมเยี่ยมชมศูนย์ HCEC
และ ศูนย์พฤกษาศาสตร์ ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 13 กันยายน 2564 08.30 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ,
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ ร่วมฟังแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง“เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าวและเสวนา ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
รับชมผ่านทาง OBEC Channel

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ,
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกศสมัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเข้าแถว
เคารพธงชาติ พร้อมด้วยการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุตจริต และร่วมแสดงความยินดีกับ
นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนยการกลุ่ม ณ บริเวณ
หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันที่ 9 กันยายน 2564
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
และ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ร่วมรับชมรายการพิเศษ"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ธิการพบเพื่อนครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ"โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพบเพื่อนครู ผ่านทาง OBEC Channel
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันที่ 8 กันยายน 2564
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เป็นประธานการประชุม การบริหารจัดการด้านการศึกษาและกำกับติดตามการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
โดยมี ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์
และ ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 6 กันยายน 2564
คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้ัอำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารโรงเรียน
ได้ร่วมกันจัดพิธี ต้อนรับ นางจริยา ปารีพันธ์ เนื่องในโอกาส ดำรงตำแหน่ง
" ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ "
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.นครสวรรค์

ยินดีต้อนรับ นางจริยา ปารีพันธ์ เนื่องในโอกาส ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ยินดีต้อนรับ นางจริยา ปารีพันธ์ เนื่องในโอกาส ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันที่ 27 สิงหาคม 2564
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี -
อ่างทอง

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2564
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ รองประธานกรรมการ , ดร. อนันต์  นามทองต้น ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1, นายเสถียร ตรีศรี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และ นายจิระชัย ทีคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564 โดยมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และ เขต 3 ผ่านระบบ Video
Conference Google Meet ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.นครสวรรค์

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ของสหวิทยาเขตตากฟ้า - ตาคลี ผ่านระบบ Video Conference Google Meet
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
. . . . .. . .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังการแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ( ศธ.)
มี 3 ประเด็นที่สำคัญในการแถลงข่าว คือ การจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท
ทุกคน ทุกสังกัด อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับการเรียน และ การลดภาระครู-นักเรียน ถ่ายทอดสด
ผ่าน OBEC Channel ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จากนั้นต่อด้วยการเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา้ บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2564
ผ่าน Video Conference Google Meet
. . . . .. . .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)

วัน จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิมานลอย และ อัจฉราลัย ผู้อำนวยการกลุ่ม
ร่วมส่งมอบเงิน และสิ่งของ เพื่อสนับสนุน และให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อ
โควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอไพศาลี และ ศูนย์พักคอยโรงเรียนไพศาลีพิทยา
จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ในการจัดตั้ง
ศูนย์พักคอย เพื่ิรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา

วัน จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ และนายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เดินทาง
ไปร่วมส่งมอบเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนให้กำลังใจ ให้กำลังใจ บุคลากรด่านหน้าที่ดูแล
ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่อำเภอเก้าเลี้ยว โดยมีนายอำเภอเก้าเลี้ยวและผู้อำนวยการ รพ.เก้าเลี้ยว
เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.สนาม รร.เก้าเลี้ยววิทยาคม จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผอ.รร.และ คณะครู รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม ในการจัดเตรียม พื้นที่โรงเรียน เพื่อให้เป็น
โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด19

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
มอบหมายให้ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ
การนิเทศภายใน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เนื่องในโิอกาสได้รับการแต่งตั้ง
จาก สพฐ. ให้ได้รับวิทยฐานะ " ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ "

วันพฤหัสที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมทางไกลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
พบเพื่อนครู (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)และมอบนโยบายงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในปี 2564 มีการนำเสนอด้านการออมกับกองทุนแห่งชาติ (กอช.)งานระบบดูแลช่วยเหลือ
และความปลอดภัย โดยนายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดระบบ CATAS
และ NISPA โดย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดการทำแผนการรับนักเรียนโดย นางสุรางค์ แย้มจันทร์ฉาย, การจัดการศึกษาเด็กพิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษโดย นางปาหนัน ชื่นชาติ,งานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โดย ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร , และ การจัดเก็บหลักฐาน
การศึกษา โดย นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ ผ่านทางระบบ Conference Google Meeting
และ YouTube Live ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.นครสวรรค์
. . . . .. . .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ มีการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารจัดการศึกขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดย นายสนิท แย้มเกษร นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย
นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการ
ดำเนินการตามมติ ครม. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องการวัด
ประเมินผลนักเรียน การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูและการดูแลสุขภาพของ
ครู และนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019
(COVID-19) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.นครสวรรค์
. . . . .. . .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วย นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ในการจัดตั้งเป็น
โรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้รับผู้ป่วยที่ติดเชื้อและรักษาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) จำนวน 40 เตียงโดยมีว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว และ นายธนกฤตย์ กอบกิจเกิดดี ปลัดอำเภอ
พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ลงตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมในการ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา จังหวัดนครสวรรค์
. . . . .. . .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)

วันพฤหัสที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา10.00น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมทางไกลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
พบเพื่อนครู และมอบนโยบายงานบริหารงานบุคคลในปี 2564 และอธิบายมีการกำหนด
ตำแหน่งงานวิทยฐานะ โดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ วางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำแหน่ง และ
วิทยฐานะ สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอนและการออกจากราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล มีการอธิบายการดำเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การดำเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง โดยกลุ่มกฎหมายและคดี
และ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยกลุ่มพัฒนาครูฯ ใช้การประชุมทางไกล
ผ่านทางระบบ Conference Google Meeting และ YouTube Live
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
. . . . .. . .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมให้โอวาสและให้กำลังใจการพัฒนาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาภาคเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง สถานศึกษาต้นแบบ
ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนนครสวรรค์
. . . . .. . .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย
คณะบุคลากร ของสพม.นว. ร่วมต้อนรับ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะการตรวจประเมินการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่
จังหวัดนครสวรรค์ “สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย” โดยมีการประเมิน 5 ส. (สะสาง
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ของสำนักงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
. . . . .. . .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ประธานสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ นางสัมพรรณ
ถวิลไทย นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ นายสมบัติ
ล้อจงเฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือทางวิชาการ (Memorandom of Understanding: MOU) กับสถานประกอบการ
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา,ร่วมเยี่ยมชม
โรงงานอาเฟยเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพและแหล่งการศึกษา
เรียนรู้ของนักเรียน ณ โรงงานอาเฟยเครื่องปั้นดินเผา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
. . . . .. . .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยประธานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และ
มอบนโยบายในการดำเนินงานสุจริต แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของ สพม.นครสวรรค์
. . . . .. . .(ดูภาพ ข่าวภาคเหนือ สพฐ.)


ต้องการชมภาพกิจกรรม สพม42 ย้อนหลัง (ให้คลิ๊กเลือกเดือนที่ต้องการ)

มกราคม2558 - มิถุนายน2558 / มิถุนายน2558-พฤศจิกายน2558 /
ธันวาคม2558-ตุลาคม2559 / ตุลาคม2559 - มิถุนายน60/
กรกฎาคม2560-มกราคม2561 /มกราคม2561 - ตุลาคม2561
พย.2561- กย.2562 / ตุลาคม2562-ตุลาคม2563 / พฤศจิกายน2563--สิงหาคม2564

www.sawan.obec.go.th