การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

++สำนักงานเขตสุจริต

++รายงานกระบวนการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ


++การจัดทำแผนปฏับัติการ

++ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียน

++การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่ง
การพัฒนานวัตกรรม”


++ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

++บันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

 

สพม.นครสวรรค์
www.sawan.obec.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสววรค์ -- เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000