การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

++การจัดทำแผนปฏิบัติการ
++ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียน
++แนวทางการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์(COVID-19)
++รายงานกระบวนการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
++การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่ง การพัฒนานวัตกรรม”
++ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
++การประชุม กตปน. สพม.นครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพม.นครสวรรค์
www.sawan.obec.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสววรค์ -- เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000