หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

++ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่งครู
++ว4-2564การลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะตามว 9ปี64
++ว9-2564 หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู
++ว10-2564หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะผู้บริหารสถาน
++ว11-2564 หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์
++ว12-2564หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะผู้บริหารการศึกษา
++ว23-63 เกณฑ์อัตรากำลังครู
++ว7-2564 การย้ายผ้บริหารสถานศึกษา
++แนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังฯสพฐ
++ว15ปี61การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครและบุคลากรทางการศึกษ
++ว19 ปี 61การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
++ว24ปี59ย้ายครู