การบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประจำปี 2564 (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์) (7-10-64)


ผลการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี 2564 (โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์) (5-10-64)


ผลการย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี 2564 (โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์) (5-10-64)ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เปิดอบรมออนไลน์ฟรี
พัฒนาบุคลากรทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ 3 หัวข้อ สนใจติดต่อ 081 9921607
093 6192651 / 086 8697586 / email learnai.train@gmail.comประกาศ สพม.นครสวรรค์ รับย้ายศึกษานิเทศก์ (ยื่นคำขอ 1 -15 สิงหาคม 2564)
ไฟล์ 1.เอกสารประกาศ
.../ ไฟล์ 2. เอกสารองค์ประกอบการขอย้าย

รับสมัคร คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุตลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ .......(1-7-64)


การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี 2564 (โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์) (30-6-64)


ประกาศผลสอบ ผู้สอบได้ เป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูสอนดนตรี
ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สังกัด สพม.นครสวรรค์


รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูสอนดนตรี
ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สังกัด สพม.นครสวรรค์... .สอบคัดเลือก 18 มิ.ย 2564


รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูสอนดนตรี
ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สังกัด สพม.นครสวรรค์... .สอบคัดเลือก 17มิ.ย 2564


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูสอนดนตรี
ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สังกัด สพม.นครสวรรค์ รับสมัคร 7-14 มิ.ย 2564


ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียน ที่แจ้งความประสงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ ปีการศึกษา2564
- รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
- รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4

ประกาศ กำหนดก าร รับสมัครสอบเพื่อบรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

กำหนดการ ตารางการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย

นักเรียนที่มีความประสงค์ให้จัดหาที่เรียน ให้ยื่นความจำนงพร้อมเอกสาร
ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2564
. .. . โดยให้กรอกข้อมูลแบบคำร้องหาที่เรียน ที่นี้ (คลิก)

แนบไฟล์-หลักฐาน - ปพ.1
-สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง
-บัตรประชาชนนักเรียนและผู้ปกครอง
........ ....... ......ประกาศผล 29 พฤษภาคม 2564


รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวค.) เพื่อบรรจุรับราชการ เป็น"ครูผู้ช่วย"
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ..... (1-4-64)


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญเข้าร่วมโครงการ ประกวดวรรณกรรม
รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 .... 17-3-64


1.ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในจังหวัดนครสวรรค์


2.ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ เปลียนย้ายโอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพท.ในจังหวัดนครสวรรค์


3.ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564 .. 16-3-64


สพฐ.ได้รวบรวมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับครู- สื่อส่งเสริมการรักการอ่าน
สำหรับนักเรียนประถมศีกษาและมัธยมศึกษา- วารสารวิชาการ และสื่ออื่นๆ
เพื่อให้ผู้บริหาร ร.ร. ครู นักเรียนได้เข้าใช้ประโชน์ โดยเชื่อมลิงค์ตาม QR Code นี้

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี 2564


ประกาศตำแหน่งตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ... (16-2--64)
สพม.นครสวรรค์
http://www.sawan.obec.go.th