สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล คุุรุสดุดี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564


รายนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด / รางวัล Obec Award / รางวัลเชิดชูเกียรติ / เอกสารเผยแพร่

- ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปีการศึกษา 2563... นางแสงจันทร์ สุขวิญญา

- ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปีการศึกษา 2563 .... นางสาว อาภาภรณ์ ปานมี

- เกียรติบัตร ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปีการศึกษา 2563 ... ( ออกให้เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2564 .. คลิกเปิดดูรายชื่อ )กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง